Наукова робота кафедри

Кафедрою внутрішньої медицини, клінічної фармакології та професійних хвороб виконується планова науково-дослідна робота на тему «Особливості коморбідного перебігу захворювань внутрішніх органів: чинники ризику, механізми розвитку та взаємообтяження, фармакотерапія» (термін виконання 01.2014 р. – 12.2018 р.). Метою наукового дослідження є визначити механізми прогресування хронічних захворювань органів травлення за наявності супровідних захворювань ендокринної, дихальної, серцево-судинної систем, шляхом комплексного вивчення змін метаболічної, гемокоагуляційної ланок гомеостазу, ендотеліальної дисфункції, інсулінорезистентності, маркерів фіброзу та апоптозу, розробити програми їх диференційованого лікування та профілактики прогресування.


Відповідальний за наукову роботу – доцент кафедри, к.мед.н. Шоріков Євген ІвановичСписок праць співробітників кафедри внутрішньої медицини,

клінічної фармакології      та професійних хвороб

 

№ з/п

Автор

Назва підручника (навчального посібника)

Видавництво, рік та мова видання,

Підручники

1

О.С.Хухліна,

М.Ю.Коломоєць,

Професійні хвороби

К.: Здоров’я, 2004.-626 с.

2

Крайдашенко О.В., Купновицька І.Г., Кліщ І.М. та ін. всього 14 авторів.

Фармакотерапія

Підручник: для студентів фарм. факультетів.- Вінниця: Нова книга, 2010.- 644с.

3

Костюк І.Ф., Капустник В.П.

Професійні хвороби

Підручник для студентів ВМНЗ III-IV рівнів акредитації.- К.: Медицина, 2011.- 534с.

4

Крайдашенко О.В., Купновицкая И.Г.,

Клищ И.М.и др.

Фармакотерапия

Учебник для студентов фарм. факультетов ВМУЗ III-IV уровней аккредитации. - Винница: Новая книга, 2013.- 547 с.

5

Крайдашенко О.В., Купновицька І.Г.,

Кліщ И.М. та ін.

Фармакотерапія

Підручник для студентів фарм. факультетів ВМНЗ III-IV рівнів акредитації. - Вінниця: Нова книга, 2013.- 647 с.

Навчальні та навчально-методичні посібники

1

Коломоєць М.Ю.,

Троян М.Ф.,

Андрусяк О.В. та ін.

За ред. д.м.н. проф. М.Ю.Коломойця

Методичні вказівки студентам 5 курсу для самостійної підготов­ки до практичних занять з госпітальної терапії і професій­них хвороб

Чернівці: Чернівецький державний медичний інститут, 1994.- 227 с.

2

Коломоєць М.Ю.,

Синчук О.М.,

Глубоченко В.Г. та ін.

За ред. д.м.н. проф. М.Ю.Коломойця, д.м.н. проф. О.М. Синчука

Методичні вказівки студентам 6 курсу для самостійної підготов­ки до практичних занять з внутрішніх хвороб

Чернівці: Чернівецький державний медичний інститут, 1994.- 227 с.

3

Коломоєць М.Ю.,

Свінціцький А.С.

Кравченко В.А. та ін.

За ред. д.м.н. проф. М.Ю. Коломойця та д.м.н. проф. А.С. Свінціцького

Внутрішні хвороби: методичні розробки семінарських занять з лікарями-інтернами першого року навчання. Частина 1 (кар­діологія, ревматологія, пульмо­нологія)

Київ: МОЗ України, ЦМК з ВМО,            Український державний медичний університет, Чернівецький держав­ний медичний інститут, 1994.- 109 с.

4

Коломоєць М.Ю.,

Свінціцький А.С.

Кравченко В.А. та ін.

За ред. д.м.н. проф. М.Ю. Коломойця та д.м.н. проф. А.С. Свінціцького

Внутрішні хвороби: методичні розробки семінарських занять з лікарями-інтернами першого року навчання. Частина 2 (гас­троентерологія, нефрологія, ен­докринологія)

Київ: МОЗ України, ЦМК з ВМО,            Український державний медичний університет, Чернівецький держав­ний медичний інститут, 1994.- 96 с.

5

Коломоєць М.Ю.,

Свінціцький А.С.

Кравченко В.А. та ін.

За ред. д.м.н. проф. М.Ю. Коломойця та д.м.н. проф. А.С. Свінціцького

Внутрішні хвороби: методичні розробки семінарських занять з лікарями-інтернами другого року навчання (внутрішні хворо­би, професійна патологія, клі­нічна радіаційна медицина, клі­нічна фармакологія).

Київ: МОЗ України, ЦМК з ВМО,            Український державний медичний університет, Чернівецький держав­ний медичний інститут, 1994.- 157 с.

6

Коломоєць М.Ю.,

Кравченко В.А.,

Троян М.Ф.

За ред. д.м.н. проф. М.Ю. Коломойця

Внутрішні хвороби: навчально-методичний посібник з гемато­логії для лікарів-інтернів тера­певтів

МОЗ України, ЦМК з ВМО, Чернівецький державний медич­ний інститут, 1994.- 58 с.

7

Коновчук В.М.,

Замятін В.Л.

Клінічна фармакологія глюко­кортикоїдів

Навчальний посібник.– Чернівці, Медична академія, 1997. – 56 с.

8

Коломоєць М.Ю.,

Федів О.І.

Клінічне значення показників стану сполучної тканини при за­хворюваннях внутрішніх органів

Навчальний посібник. – Чернівці, 1997. – 95 с.

9

М.Ю.Коломоєць,

М.Ф.Троян,

О.І.Федів

Схема історії хвороби та додаткові матеріали з терапії

Навчальний посібник. – Чернівці, БДМА, 1997. – 144 с.

10

За ред. проф. М.Ю.Коломойця та

проф. К.М.Амосової

Автоматизована комп’ютерна атестаційна система для атеста­ції лікарів-інтернів зі спеціаль­ності «терапія» (тестові завдан­ня та еталони відповідей)

Навчальний посібник.– МОЗ Укра­їни, ЦМК з вищої медичної освіти, Буковинська державна медична академія, 1998.- 272 с.

11

Т.М.Христич,

Н.І.Довганюк

Варіанти перебігу, вікові осо­бливості гострих пневмоній та їх фармакотерапія

Навчальний посібник. – Чернівці, 1998. – 95 с.

12

Христич Т.М.,

Кушнір Л.Д.,

Федорук С.Г.,

Кравченко В.А.,

Розгон Г.І. та ін.

Методичні вказівки студентам 6 курсу для самостійної підготов­ки до занять з внутрішніх хвороб

Чернівці: Буковинська державна медична академія, 1998.- 240 с.

13

Христич Т.М.

Хроническое легочное сердце

Черновцы, Буковинская государ­ственная медицинская академия, 1999.- 100 с.

14

М.Ю.Коломоєць,

М.Ф.Троян,

О.І.Федів

Схема історії хвороби та додаткові матеріали з терапії

Навчальний посібник. К.: - Книга плюс, 2002. – 368 с.

15

Коломоєць М.Ю.,

Федів О.І.,

Андрусяк О.В. та ін.

За ред. проф. Коло­мойця М.Ю. та проф. Свінціцького А.С.

Терапія. Методичні вказівки лі­карям-інтернам з самостійної підготовки до семінарських та практичних занять

Чернівці: Буковинська державна медична академія, 2004.- 556 с.

16

Гайдукова С.М.,

Коломоєць М.Ю.,

Видиборець С.В.,

Антофійчук М.П.,

Ковалкіна Л.О.,

Попович Ю.Ю.

Трансфузіологічна допомога у лікувальному закладі

Навчальний посібник. Київ-Чер­нівці-Ужгород: КМАПО ім. П.Л.Шупика, 2004.- 246 с.

17

М.Ю.Коломоєць, О.І.Федів,

В.К.Тащук

Матеріали для проведення практично-орієнтованого дер­жавного випускного іспиту з внутрішніх, професійних та інфекційних хвороб у студен­тів 6 курсу медичних факуль­тетів

Чернівці: Буко­винський держав­ний медичний університет, 2005.- 126с., українська

18

М.Ю.Коломоєць, О.І.Федів,

О.С.Воєвідка та ін.

Внутрішня медицина Мето­дичні вказівки студентам 5 курсів медичних факультетів для самостійної підготовки. Том 1

Чернівці: Буко­винський дер­жавний медичний університет, 2005.-с.506., українська

19

М.Ю.Коломоєць, О.І.Федів,

О.С.Воєвідка та ін.

Професійні хвороби, клінічна фармакологія, радіаційна ме­дицина, терапія військова та надзвичайних ситуацій

Чернівці: Буко­винський дер­жавний медичний університет, 2005.- с.506, українська

20

М.Ю.Коломоєць,

С.В.Коваленко,

С.В.Кізлик

Клінічне значення комп’ютерної спірографії

Навчальний посібник. – Чернівці, 2007. – 105 с.

21

М.Ю.Коломоєць,

Є.П.Ткач,

Є.І.Шоріков,

Т.Я.Чурсіна,

Л.Д.Тодоріко

Клінічна фармакологія. Мето­дичні вказівки студентам фар­мацевтичного факультету та інтернам-клінічним провізо­рам для самостійної підготов­ки

Чернівці: Буко­винський держав­ний медичний університет, 2007.- 467 с.

22

М.Ю.Коломоєць, О.І.Федів,

О.В.Каушанська

Тлумачний словник основних соматичних та психосоматич­них термінів

Чернівці: Буко­винський держав­ний медичний університет, 2007.- 116 с.

23

М.Ю.Коломоєць, О.С.Хухліна,

М.П.Антофійчук

Клінічна гематологія. Нав­чально-методичний посібник

Чернівці: Буко­винський дер­жавний медичний університет, 2008.- 212 с.

24

М.Ю.Коломоєць, О.В.Руснак-Кау­шанська,

О.С.Хухліна

Основи клінічної електрокар­діографії (збірник ситуа­ційних задач з тлумаченням ЕКГ): навчально-методичний посібник

Чернівці: Буко­винський держав­ний медичний університет, 2008.- 168 с.

25

М.Ю.Коломоєць,

О.С.Хухліна,

О.І.Федів

Внутрішні хвороби. Методич­ні вказівки лікарям-інтернам для самостійної підготовки. Том 1

Чернівці: Буко­винський держав­ний медичний університет, 2009.- 486 с.

26

М.Ю.Коломоєць,

О.С.Хухліна,

О.І.Федів

Внутрішні хвороби. Методич­ні вказівки лікарям-інтернам для самостійної підготовки. Том 2

Чернівці: Буко­винський держав­ний медичний університет, 2009.- 641 с.

27

О.С.Хухліна

Внутрішні та професійні хвороби: діагностика та лікування

Навчальний посібник.- Чернівці: БДМУ, 2010.- 240 с.

28

Хухліна О.С., Федів О.І., Зуб Л.О.,

Ходоровський В.М. та ін. всього 30 авторів

Атестаційна комп’ютерна програма з внутрішньої медицини, клінічної фармакології та професійних хвороб

Навчальний посібник: Чернівці: БДМУ, 2010.- 200 с.

29

Хухліна О.С., Ткач Є.П., Чурсіна Т.Я., Шоріков Є.І. та ін. всього 10 авторів

Фармацевтична опіка: вибрані питання

Навчальний посібник: Вінниця: Нова книга, 2011.- 424 с.

30

Хухліна О.С.,

Шоріков Є.І.,

Воєвідка О.С.

та ін. всього 5 авторів.

Клінічна фармакологія засобів, які застосовуються в гастроенте­рології

Навчальний посібник: Чернівці, БДМУ, 2011.- 250 с.

31

Коломоєць М.Ю., Руснак-Каушанська О.В., Хухліна О.С., Трефаненко І.В.

Основи клінічної електрокардіо­графії (Збірник ситуаційних задач із тлумаченням ЕКГ)

Навчальний посібник для студентів ВМНЗ III-IV рівнів акредитації із спеціальності

„Медична психологія”.- Чернівці, 2011.- 168 с.

32

Хухліна О.С., Федів О.І., Андрусяк О.В., Шубравський А.О. та ін., всього 20 авторів

Матеріали для підготовки до державного іспиту з внутрішніх, професійних та інфекційних хвороб для студентів 6 курсу

Навчальний посібник для студен­тів ВМНЗ III-IV рівнів акредита­ції.- Чернівці, 2011.- 200 с.

33

Хухліна О.С., Федів О.І., Руснак-Каушанська О.В., Трефаненко І.В.

Тлумачний словник клінічних симптомів та медичних термінів

Навчальний посібник для студен­тів ВМНЗ III-IV рівнів акреди­та­ції.- Чернівці, 2011.- 168 с.

34

Федів О.І., Паліброда Н.М. та ін. / За ред. Федіва О.І., Хухліної О.С.

Сучасна практика внутрішньої медицини: Ведення пацієнтів у гастроентерологічній та пульмо­нологічній клініках

Навчальний посібник для студен­тів ВМНЗ III-IV рівнів акреди­та­ції.- Чернівці: БДМУ, 2012. - 276 с.

35

Хухліна О.С.,

Шорікова Д.В., Каньовська Л.В. та ін.

Клінічна фармакологія у стоматології

Навчальний посібник для студен­тів ВМНЗ III-IV рівнів акредита­ції.- Чернівці: БДМУ, 2011. - 265 с.

36

Тащук В.К., Білецький С.В., Волошин О.І. та ін. / За ред. Тащука В.К.

Приклади формулювання тера­певтичних діагнозів

Навчальний посібник для студен­тів ВМНЗ III-IV рівнів акредита­ції.- Чернівці: БДМУ, 2012. - 284 с.

37

Хухліна О.С.

Воєвідка О.С., Каньовська О.В., Ходоровський В.М. та ін. (За ред. Хухліної О.С., Воєвідки О.С.)

Пульмонологія

Навчальний посібник для студен­тів ВМНЗ III-IV рівнів акредита­ції.- Чернівці: БДМУ, 2012. - 266 с.

38

Хухліна О.С.,

Плеш І.А.,

Борейко Л.Д. та ін.

Клінічне медсестринство у професійній патології

Навчальний посібник для студен­тів ВМНЗ ІІ-ІІІ рівнів акредитації.- Чернівці: БДМУ, 2012.- 143 с.

39

Хухліна О.С.

Внутрішня медицина та професійні хвороби: діагностика та лікування

Навчальний посібник для студен­тів ВМНЗ III-IV рівнів акредитації / О.С.Хухліна.- Чернівці: БДМУ, 2013.-367с.

40

Тащук В.К., Федів О.І., Хухліна О.С. та ін. За ред. Тащука В.К., Федіва О.І.

Сучасна практика внутрішньої медицини: Ведення пацієнтів у кардіологічній та ревматоло­гічній клініках

Навчальний посібник. – Чернівці, БДМУ, 2013. – 211 с.

41

Зуб Л.О., Федів О.І., Пашковська Н.В., Хухліна О.С. та ін. За ред. Зуб Л.О., Пашковської Н.В., Хухліної О.С.

Сучасна практика внутрішньої медицини: Ведення пацієнтів у нефрологічній, ендокринологіч­ній та гематологічній клініках

Навчальний посібник. – Чернівці, БДМУ, 2013. – 174 с.

42

За ред. Зуб Л.О., идорчука Р.І., Федіва О.І.

Основи першої медичної допо­моги

Навчально-методичний посібник. – Чернівці, БДМУ, 2013. – 359 с.

43

О.С.Хухліна,

Г.І.Шумко

Професійні хвороби: нормативна база діагностики, профілактики та експертизи працездатності

Навчальний посібник. – Чернівці, БДМУ, 2014. – 143 с.

Монографії

1

М.Ю.Коломоєць,

М.В.Шаплавський,

Г.І.Мардар,

Т.Я.Чурсіна

Еритроцит при захворюваннях внутрішніх органів: патогене­тична роль морфофункціональ­них змін, діагностичне та про­гностичне значення, шляхи корекції / За ред. проф. М.Ю.Ко­ломойця.

Чернівці: Буковинська державна медична академія, 1998.- 240 с.

2

Білоус В.І.,

Білоус В.В.

Талотоксикози («чернівецька хімічна хвороба»)

Чернівці, «Місто», 2002.- 284 с.

3

Коломоєць М.Ю.,

Коваленко С.В.

Хронічний обструктивний брон­хіт: сучасні погляди на патоге­нез, діагностику та лікування.

Медик. Чернівці, 2003.-114 с.

4

Тодоріко Л.Д.,

Коломоєць М.Ю.

Бронхіальна астма. Патогенетич­ні особливості формування варі­антів перебігу та їх диференці­йована фармакотерапія.

Чернівці, Буковинський держав­ний медичний університет, 2005.- 499 с.

5

Т.Н.Христич,

В.П.Пишак,

Т.Б.Кендзерская

Хронический панкреатит: не­решенные проблемы

Черновцы: Медуниверситет, 2006. – 280с.

6

О.С.Хухліна,

М.Ю.Коломоєць

Неалкогольна жирова хвороба печінки та інсулінорезистент­ність: етіологія, патогенез, кліні­ка, діагностика, лікування глу­таргіном

Чернівці, 2008.- 320 с.

7

Хухліна О.С.,

Дудка І.В.,

Дудка Т.В.

Гастроезофагеальна рефлюксна хвороба та хронічне обструк­тив­не захворювання легень: пато­ге­нез взаємообтяження та методи медикаментозної корекції

Монографія.- Чернівці: БДМУ, 2010.- 178с.

8

Хухліна О.С.,

Нечіпай Ж.А.

Функціонально-морфологічні зміни шлунка у хворих на цукровий діабет: патогенез, клініка, діагностика, лікування

Чернівці, 2012.- 173 с.

9

Хухліна О.С.,

Антонів А.А.

Гіпертонічна хвороба, сомато­формна вегетативна дисфункція та хронічний некаменевий холе­цистит: патогенез взаємообтя­ження, механізми прогресуван­ня, місце Аккупро в комплекс­ному лікуванні

Чернівці, 2012.-155 с.

10

Хухліна О.С.,

Мандрик О.Є.,

Корнійчук І.Ю.

 

Неалкогольна жирова хвороба печінки,метаболічний синдром та синдром надмірного бактері­ального росту: клінічні особли­вості перебігу, патогенетичні механізми взаємообтяження

Чернівці, 2013.- 244 с.

11

Хухліна О.С.,

Горбатюк І.Б.

Хронічний холецистит та холе­стероз жовчного міхура у хворих на ішемічну хворобу серця та ожиріння: патогенетичні та клі­нічні аспекти коморбідності, оптимізація лікування та профі­лактика прогресування

Чернівці, 2013.- 214с.

12

Хухліна О.С.,

Дудка Т.В., Шумко Г.І.

Бронхіальна астма та хронічний холецистит: особливості клініч­ного перебігу, механізми взаємо­обтяження, шляхи патогенетич­ної корекції

Чернівці, 2013. – 194 с.

13

Хухліна О.С.,

Мандрик О.Є.

Неалкогольний стеатогепатит та гіпертонічна хвороба: особли­вості коморбідного перебігу, оптимізовані підходи до ліку­вання

Чернівці, 2014.- 223с.