День науки

опубліковано 30 вер. 2015 р., 00:03 Віталій Смандич

Здобутки кафедри внутрішньої медицини, клінічної фармакології та професійних хвороб у предвір‘ї Дня науки.


У 2013-2014 н.р. на кафедрі внутрішньої медицини, клінічної фармакології та професійних хвороб День Науки співпав із закінченням п‘ятирічної комплексної науково-дослідної роботи на тему «Механізми формування та особливості поліморбідності: клінічна, функціональна та біохімічна оцінка перебігу поєднаної патології внутрішніх органів, методи диференційованої корекції». Колективом кафедри за цей період опубліковано: 6 монографій, 176 вітчизняних статей, 12 зарубіжних статей, 298 тез доповідей на Україні, 63 закордонних тез, 15 патентів, 4 інформаційні листи, 3 методичні рекомендації, 6 нововведень, 19 рацпропозицій. Разом із студентами опубліковано 6 статей, 41 теза доповідей по Україні; 3 зарубіжні тези. Всього залучено в публікаціїї 60 студентів різних курсів та спеціальностей. Вагомий внесок в наукові досягнення кафедри вносить щоденна праця лаборантів кафедральної лабораторії, потужність якої дає змогу виконувати наукові роботи і на інших кафедрах.

Вітаємо авторів, які випустили монографії у 2012-2013 н.р., а саме:

1.     Хухліну Оксану Святославівну, Антонів Альону Андріївну

з монографією на тему: Гіпертонічна хвороба, соматоформна вегетативна дисфункція та хронічний некаменевий холецистит: патогенез взаємообтяження, механізми прогресування, місце Аккупро в комплексному лікуванні. - Чернівці, 2013.-155 с.

       Резюме: У монографії наведене  узагальнення даних літератури та результатів власних досліджень епідеміологія, етіологія, варіантів клінічного перебігу, патогенетичної ролі нейро-ендокринних, метаболічних та гемокоагуляційних механізмів розвитку та прогресування хронічного некаменевого холециститу та супровідних соматоформної вегетативної дисфункції та гіпертонічної хвороби, висвітлені сучасні погляди на лікування,  профілактику прогресування, обґрунтувано удосконалення методики патогенетичного лікування шляхом корекції оксидантно-протиоксидантного дисбалансу, розладів вегетативного гомеостазу та функціонального стану ендотелію.

 Монографія розрахована на терапевтів, гастроентерологів, кардіологів, сімейних лікарів, наукових співробітників, лікарів-інтернів, студентів старших курсів вищих медичних закладів освіти.

2.     Хухліну Оксану Святославівну, Горбатюк Ірину Борисівну

з монографією на тему: Хронічний холецистит та холестероз жовчного міхура у хворих на ішемічну хворобу серця та ожиріння: патогенетичні та клінічні аспекти коморбідності, оптимізація лікування та профілактика прогресування – Чернівці ,2012. – 244 с.

    Резюме: У монографії наведене узагальнення даних літератури та результатів власних досліджень епідеміології, етіології, варіантів клінічного перебігу, патогенетичної ролі нейро-ендокринних, метаболічних, судинних та гемокоагуляційних механізмів розвитку та прогресування хронічного некаменевого холециститу та холестерозу жовчного міхура у хворих на ішемічну хворобу серця та ожиріння, висвітлені сучасні погляди на лікування, профілактику його прогресування та обгрунтовано удосконалення методики патогенетичного лікування. Цінність монографії полягає у тому, що авторами на підставі комплексного дослідження особливостей клінічного перебігу хронічного некаменевого холециститу, холестерозу жовчного міхура, метаболічних, ендотеліальних, цитокінових та коагуляційних ланок гомеостазу у хворих на ІХС та ожиріння встановлено взаємозв’язок функціонально-морфологічних змін жовчного міхура та гомеостазу жовчі, змін їх нейро-ендокринної регуляції із функціональним станом ендотелію, ліпідним дистрес-синдромом, синдромом інсулінорезистентності та синдромом гіперкоагуляції.

3.     Хухліну Оксану Святославівну, Мандрик Ольгу Євгенівну, Корнійчук Ірину Юрівну

з монографією на тему: Неалкогольна жирова хвороба печінки, метаболічний синдром і синдром надмірного бактеріального росту: клінічні особливості перебігу, патогенетичні механізми взаємообтяження та підходи до лікування.  - Чернівці, 2013.- 252

Резюме: У монографії наведене узагальнення даних літератури та результатів власних досліджень епідеміології, етіології, варіантів клінічного перебігу, патогенетичної ролі нейро-ендокринних , метаболічних, судинних та гемокоагуляційних механізмів розвитку та прогресування неалкогольної жирової хвороби печінки у хворих на ожиріння, артеріальну гіпертензію із синдромом надмірногобактеріального росту, висвітлені сучасні погляди на лікування, профілактику його прогресування та обгрунтовано удосконалення методики патогенетичного лікування. Встановлено закономірності та клініко-морфологічні особливості клінічного перебігу неалкогольних стеатогепатиту, стеатозу печінки, та їх прогресування з точки зору встановленого взаємозвязку ступеня ендотоксикозу, оксидативного та нітрозитивного стресу, надмірного плазмового протеолізу, гіпер-та дисліпідемії, порушення толерантності до глюкози на тлі інсулінорезистентності, із порушенням мікроекології товстої кишки та формуванням синдрому надмірного бактеріального росту, що дало можливість сформулювати нові ланки патогенезу взаємообтяження НАЖХП та ожиріння  з метою розробки нового способу їх корекції за допомогою сучасних засобів нанофармакотерапії. Вперше доведена доцільність застосування комплексної терапії нанодисперсним силіцію діоксидом, ліволіном та метформіном , а також езетімібом та гепадифом у реабілітації пацієнтів із НАЖХП та ожирінням, що дозволило підвищити ефективність лікування.

4.     Хухліну Оксану Святославівну, Дудку Тетяну Володимирівну, Шумко Галину Іванівну

з монографією на тему: Бронхіальна астма та хронічний холецистит: особливості клінічного перебігу, механізми взаємообтяження, шляхи патогенетичної корекції.  - Чернівці, 2013.

        Резюме: На основі вивчення закономірностей та особливостей перебігу хронічного некаменевого холециститу у пацієнтів з бронхіальною астмою, у монографії висвітлено встановлені фактори ризику їх розвитку та патогенетичні передумови їх прогресування: переважаючий холінергічний дисбаланс (ваготонія із гальмуванням активності АХЕ) та гіперпродукція монооксиду нітрогену сприяють формуванню гіпокінетичної дискінезії жовчного міхура та біліарного типу дисфункції сфінктера Одді, гіперліпідемії з неконтрольованою активацією оксидативного та нітрозитивного стресу, погіршенням реологічних властивостей еритроцитів та підвищенням їх готовності до гемолізу і, як наслідок – з підвищенням літогенності жовчі (насиченням білірубіном та кальцієм) та схильністю до пігментного конкрементоутворення. Вперше встановлені ймовірні механізми взаємозалежності та взаємообумовленості нейро-ендокринних розладів на тлі порушень стану оксидантно-протиоксидантного гомеостазу, протеолізу, фібринолізу, системного запалення та контамінації мікробних антигенів з метою уточнення особливостей прогресування розвитку бронхіальної астми та хронічного холециститу; удосконалено алгоритм діагностики хронічного некаменевого холециститу у хворих на бронхіальну астму.

Колектив кафедри постійно підвищує свій науковий рівень, кожен співробітник є висококваліфікованим спеціалістом та науковцем на сучасному щаблі науки. З Днем Науки вітає колектив кафедри внутрішньої медицини, клінічної фармакології та професійних хвороб всіх співробітників БДМУ.

Comments