Список виконаних дисертацій

ПЕРЕЛІК ДОКТОРСЬКИХ ДИСЕРТАЦІЙ, ЗАХИЩЕНИХ СПІВРОБІТНИКАМИ КАФЕДРИ

1.Самсон Олена Іларіонівна «Клинико-экспериментальное обоснование новокаинотерапии при язвенной болезни» (наукові консультанти - проф. Трігер В.А., проф. Курцин І.Т., м. Ленінград, 1958р.).

2.Мельник Іван Олександрович «Функциональное состояние желудка, поджелудочной железы и печени при эндемическом зобе» (науковий консультант - проф. Трігер В. А., м. Харків, 1962р.).

3.Синчук Олександр Миколайович «Функциональное состояние сердечно­сосудистой системы при различных формах коронарной недостататочности» (наукові консультанти - проф. Трігер В.А., проф. Шинкерман Н.М.,м.Донецьк, 1970р.).

4.Коновчук Віктор Миколайович «Участь лімфатичної системи в регуляції водно-сольового обміну в нормі та патології" (науковий консультант — проф. Іванов Ю.І., м. Київ, 1993р.)

5.Федів Олександр Іванович «Зміни метаболічної, гемокоагуляційної ланок гомеостазу при виразковій хворобі шлунка і дванадцятипалої кишки та патогенетичне обгрунутвання диференційованого лікування» (науковий

консультант - проф. М.Ю. Коломоєць, м. Харків, 2002 р.).

6.Хухліна Оксана Святославівна «Клініко-патогенетичні особливості перебігу та прогресування стеатогепатозу та хронічного стеатогепатиту у хворих із синдромом інсулінорезистентності, обґрунтування диференційованого лікування" (науковий консультант - проф. М.Ю. Коломоєць, м. Київ, 2006 р.).

7. Тодоріко Лілія Дмитрівна «Зміни щитоподібної залози та дії кортизолу при хронічних обструктивних захворюваннях легень: особливості патогенезу та оптимізації лікування хворих старших вікових груп» (науковий консультант - проф. М.Ю. Коломоєць, м. Київ, 2006 р.).


ПЕРЕЛІК КАНДИДАТСЬКИХ ДИСЕРТАЦІЙ, ЗАХИЩЕНИХ СПІВРОБІТНИКАМИ КАФЕДРИ

1.Сергеев Георгій Георгійович «Электрокардиографические данные спортсменов различной тренированости при физических напряжениях на выносливость» (науковий керівник - проф. Трігер В.А., м. Львів, 1953р.).Чуракова Софія Олександрівна «Клиника начальных форм эндемического зоба на Буковине» (науковий керівник — проф. Трігер В.А., м. Львів,1954р.).

2.Шкляр М. Б. «Наблюдения над свертываемостью крови у больных с недостаточностью кровообращения» (науковий керівник - проф. Трігер В.А., м. Одеса, 1958р.).

3.Кропелъницъка Марія Василівна «Функциональное состояние печени при недостаточности кровообращения» (науковий керівник - проф. Трігер В.А., м. Чернівці, 1958р.).

4.Кондрацъка Неоніла Костянтинівна «Дискинезия желчевыводящей системы при хроническом холецистите» (науковий керівник - проф. Трігер В.А., м. Чернівці, 1959р.).

5. Златковська Ганела Ісаківна «Холестеремия в связи с функциональным

состоянием печени у больных гипертонической болезнью» (науковий керівник - проф. Трігер В.А., м. Чернівці, 1959р.).

6.Синчук Олександр Миколайович «Функциональное состояние печени у больных с нарушением венечного кровообращения» (науковий керівник - проф. Трігер В.А., м. Чернівці, 1959р.).

7.Федорук Степан Григорович «Функциональное состояние печени при хронических холецистоангиохолитах» (науковий керівник - проф. Трігер В.А., м. Чернівці, 1965р.).

8.Лук'янчук Дмитро Георгійович «Влияние эризимозида на гемодинамику у больных хронической недостаточностью кровообращения» (науковий керівник - проф. Самсон О.І., м. Чернівці, 1966р.).

9.Розгон Галина Іванівна «Состояние свертывающей и антисвертывающей систем крови у больных гипертонической болезнью» (науковий керівник - проф. Трігер В.А., м. Чернівці, 1966р.).

10.Колбасова Ангеліна Миколаївна «Функциональное состояние щитовидной железы и коры надпочечников у больных гипертонической болезнью» (науковий керівник - проф. Трігер В.А., м. Чернівці, 1966р.).

11.Самоїд Вероніка Сергіївна «Терапевтическая эффективность метаболизма в комплексном лечении больных язвенной болезнью» (науковий керівник - проф. Самсон О.І., м. Чернівці, 1966р.).

12.Гохберг Євгенія Абрамівна «Состояние свертывающей и антисвертывающей систем крови у больных хроническим легочным сердцем» (науковий керівник - проф. Трігер В.А., м. Чернівці, 1968р.).

13.Іваненко Н.А. «Функциональное состояние сердца при атеросклеротиче-ском кардиосклерозе в связи с мерцательной аритмией и некоторые особености хинидинотерапии при ней» (науковий керівник — проф. Трігер

В.А., м. Чернівці, 1970р.).

14.Попова Валентина Макарівна «Активность некоторых ферментов у больных циррозом печени, хроническим гепатитом и хроническим холециститом» (науковий керівник — проф. Трігер В.А., м. Чернівці, 1972р.).

15. Ткачук Андрій Акимович «Состояние свертывающей и антисвертывающей систем крови в связи с функциональным состоянием печени у больных очаговой пневмонией» (науковий керівник - проф. Трігер В.А., м. Чернівці, 1972р.).

16. Зайцев А. Є. «Показатели кардиогемодинамики и респираторной функции у больных инфарктом миокарда в процессе физической реабилитации» (науковий керівник - проф. Трігер В.А., м. Чернівці, 1973р.).

17. Воєвідка Кармен Петрівна «Состояние свертываемости крови у больных циррозом печени, хроническим гепатитом и хроническим холециститом» (науковий керівник - д.м.н., проф. Трігер В.А., м. Чернівці, 1974р.).

18.Звершхановсъкий Фелікс Андрійович «Некоторые показатели биохимии желчи у больных хроническим холангиогепатитом" (науковий керівник - д.м.н., проф. Волощук О.О., м. Чернівці, 1974р.).

19.Білецький Семен Вісаріонович «Экспериментальное и клиническое обоснование оксигенотерапии гепатитов и циррозов печени» (науковий керівник - д.м.н., проф. Волощук О.О., м. Чернівці, 1975р.).

20. Шубравсъкий Артем Олександрович «Содержание натрия, калия в крови, моче и функциональное состояние печени у больных хронической недостаточностью кровообращения в связи с лечением диуретическими средствами» (науковий керівник - проф. Трігер В.А., м. Чернівці, 1976р.).

21. Маслянко Віталій Антонович «Інсуліндепонуюча функція еритро­цитів при хронічному активному гепатиті» (науковий керівник - проф. Сандуляк Л.І., М.Львів, 1986 р.).

22.Довганюк Наталія Іванівна «Волюморегулирующая функция почек в сопоставлении с показателями центральной гемодинамики в ранних стадиях гипертонической болезни, осложненной гипертоническими кризами" (науковий керівник - проф. Владковський І.К., м. Київ, 1987 р.).

23.Федів Олександр Іванович «Особливості стану сполучної тканини при виразковій хворобі» (Національний державний медичний університет, м. Київ, 1994р., наукові керівники - проф. М.Ю. Коломоєць, д. хім. н., проф. Мещишен І.Ф.,).

24.Давиденко Оксана Миколаївна «Клінічне та патогенетичне обгрунтування лікування виразкової хвороби шлунка та дванадцятипалої кишки у хворих підліткового та юнацького віку» (Харківський державний медичний інститут, 1996 рік, науковий керівник - проф. М.Ю. Коломоєць).

25.Андрусяк Олександр Васильович «Патогенетична роль дисбактеріозу товстої кишки при виразковій хворобі та корекція диференційованого відновного лікування хворих різного віку» (Івано-Франківська державна медична академія, 1996 рік, наукові керівники - проф. М.Ю. Коломоєць, проф. І.Й. Сидорчук).

26.Гайдичук Володимир Степанович «Патогенетична роль змін вмісту в крові деяких гормонів та гістотопографічні особливості слизової оболонки шлунка при виразковій хворобі у хворих різного віку» (Івано-Франківська державна медична академія, 1996 рік, науковий керівник - проф. М.Ю. Коломоєць).

27.Чурсіна Тамара Яківна «Толерантність до глюкози та функціональний стан еритроцитів при ішемічній хворобі серця з ранніми стадіями недостатності кровообігу» (Національний державний медичний університет, м. Київ, 1996 рік, науковий керівник - проф. М.Ю. Коломоєць)

28.Рак Олена Леонідівна «Особливості вільнорадикального окиснення ліпідів, стану захисних протирадикальних систем при ускладненій виразковій хворобі у хворих різного віку та патогенетичне обгрунтування відновлювального лікування» (Івано-Франківська державна медична академія, 1997 рік, науковий керівник - проф. М.Ю. Коломоєць).

29.Тимофеев Валентин Вікторович «Патогенетичне та клінічне обгрунтування відновлювального лікування цирозів печінки, які перебігають з анемічним синдромом, у хворих різного віку» (Івано-Франківська державна медична академія, 1997 рік, науковий керівник -проф. М.Ю. Коломоєць).

30.Воєвідка Оксана Степанівна «Вільнорадикальне окиснення ліпідів, метаболічні зміни та особливості стану захисних систем організму при запальних захворюваннях жовчевого міхура та жовчовидільних шляхів у хворих різного віку та обгрунтування диференційованого лікування» (Івано-Франківська державна медична академія, 1998 рік, науковий керівник - проф. М.Ю. Коломоєць).

31.Тодоріко Лілія Дмитрівна «Корекція порушень протирадикального захисту та мікроциркуляції при бронхіальній астмі у хворих різного віку і з супутніми хронічними дифузними ураженнями печінки у хворих похилого віку» (Івано-Франківська державна медична академія, 1998 рік, науковий керівник - проф. М.Ю. Коломоєць).

32.Хухліна Оксана Святославівна «Ендотоксикоз, стан мікробіоценозу та деяких факторів імунітету у хворих на хронічні дифузні захворювання печінки» (Івано-Франківська державна медична академія, 1999 рік, науковий керівник - проф. М.Ю. Коломоєць).

33.Антофійчук Микола Петрович «Патогенетичне та клінічне обґрунтування диференційованого лікування хронічних дифузних уражень печінки і синдрому ендотоксикозу при деяких гемобластозах» (Івано-Франківська державна медична академія, 1999 рік, науковий керівник - проф. М.Ю. Коломоєць).

34.Кулачек Жанна Михайлівна «Функціональний стан печінки та нирок при демпінг синдромі» (Івано-Франківська державна медична академія, 2000 рік, науковий керівник - проф. М.Ю. Коломоєць).

35.Фартушняк Людмила Володимирівна «Морфофункціональні зміни еритроцитів при виразковій хворобі у хворих різного віку в динаміці лікування» (Івано-Франківська державна медична академія, 2000 рік, науковий керівник - проф. М.Ю. Коломоєць).

36.Шоріков Євген Іванович «Вільнорадикальне окислення ліпідів, стан захисних протирадикальних систем, мікроциркуляції при токсичних ураженнях печінки» (Івано-Франківська державна медична академія, 2000 рік, науковий керівник — проф. М.Ю. Коломоєць).

37.Мелъничук Зоя Анатоліївна «Інтенсивність процесів вільнорадикального окиснення ліпідів, стан захисних протиоксидантних систем та структурно-функціональні зміни еритроцитів при хронічному панкреатиті у хворих різного віку в динаміці лікування» (Івано-Франківська державна медична

академія, 2000 рік, науковий керівник - проф. Т.М.Христич).

38.Коваленко Світлана Вікторівна «Патогенетичне обгрунтування диференційованого лікування хронічного обструктивного бронхіту у хворих різного віку» (НДІ пульмонології та фтизіатрії АМН України, 2001 р., м. Київ, науковий керівник - проф. Коломоєць М.Ю.).

39.Шестакова Катерина Григорівна «Епідеміологічне, клініко-патогенетичне обгрунтування організації етапного лікування та реабілітації хворих похи­лого та старечого віку на хронічний бронхіт» (Івано-Франківська державна медична академія, 2001 р., науковий керівник - проф. Христич Т.М.;).

40.Кузик Фрозіна Василівна «Клініко-патогенетичне обгрунтування лікування хворих на хронічні гепатити з супутньою патологією біліарної системи» (Луганський державний медичний університет, 2002 р., науковий керівник - проф. Христич Т.М.).

41.Каушанська Олена Вячеславівна «Особливості стану системи гемостазу, морфо-функціональні зміни еритроцитів, порушення толерантності до глюкози при гіпертонічній хворобі у хворих різного віку, шляхи корекції» (Харківський державний медичний університет, 2002 р., науковий керівник - проф. Коломоєць М.Ю.)

42.Кендзерська Тетяна Бернардівна «Шляхи корекції метаболічних змін та порушень системи гемостазу у хворих похилого віку на хронічний панкреатит із супутньою ішемічною хворобою серця» (Київська медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика, 2003 р., науковий керівник - проф. Христич Т.М.).

43.Квасницъка Ольга Борисівна «Стан системи гемостазу, деяких функцій нирок за хронічних токсичних уражень та цирозів печінки у хворих різного віку» (Київська медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика, 2004 р., науковий керівник - проф. Коломоєць М.Ю.)

44.Ткач Єлизавета Петрівна «Метаболічні розлади за атеросклеротичного

ураження мезентеріальних артерій та шляхи їх корекції» (Івано-Франківська державна медична академія, 2004 р., науковий керівник - проф. Коломоєць М.Ю.)

45.Новицька Ірина Олександрівна «Патогенетичне обгрунтування ролі дисбактеріозу товстої кишки при ускладненій виразковій хворобі у хворих різного віку в динаміці лікування» (Івано-Франківська державна медична академія, 2004 р., науковий керівник - проф. Коломоєць М.Ю.)

46.Трефаненко Ірина Валентинівна «Клініко-патогенетичне обгрунтування диференційованого лікування хворих з поєднаним перебігом ішемічної хвороби серця та хронічним холециститом» (Харківський державний медичний університет, 2004 р., науковий керівник - проф. Коломоєць М.Ю.).

47.Шумко Галина Іванівна «Патогенетичне обґрунтування диференційо­ваного лікування осіб молодого віку, хворих на бронхіальну астму» (Інститут фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г. Яновського АМН України, 2006 р., м. Київ, науковий керівник - проф. Коломоєць М.Ю.

48.Ходоровський Володимир Михайлович «Зміни тиреоїдного гомеостазу у хворих на залізодефіцитну анемію та патогенетичне обґрунтування диференційованого лікування і профілактики» (Національна медична академія післядипломної освіти ім.П.Л. Шупика, 2007 р., науковий керівник — проф. Коломоєць М.Ю.).

49.Паліброда Надія Михайлівна «Патогенетичне обґрунтування диференційованого лікування уражень слизової оболонки шлунка у хворих на цироз печінки» (Івано-Франківський державний медичний університет, 2007 р., науковий керівник - професор Федів О.І.).

50.Дудка Інна Володимирівна «Патогенетичне обґрунтування диференційованого лікування хворих на гастроезофагальну рефлюксну хворобу з синдромом бронхіальної обструкції» (Національна медична академія післядипломної освіти ім.П.Л. Шупика, 2009 р., науковий керівник — проф. Коломоєць М.Ю.).

51. Рихліцька Катерина Валентинівна «Патогенетичне обґрунтування диференційованого лікування хворих на хронічні обструктивні захворювання легень із супутнім атеросклеротичним ураженням мезентеріальних судин та дисбактеріозом кишечника» (Національна медична академія післядипломної освіти ім.П.Л. Шупика, 2010 р., науковий керівник - проф. М.Ю. Коломоєць).

52.Нечіпай Жанна Аурелівна «Ендотеліальна дисфункція та функціонально-морфологічні зміни шлунка у хворих на цукровий діабет, методи диференційованої корекції» (Національна медична академія післядипломної освіти ім.П.Л. Шупика, 2010 р., науковий керівник - проф. О.С. Хухліна).

53. Сливка Наталія Олександрівна «Патогенетична корекція дисбалансу ендотелій-залежних механізмів розвитку портальної гіпертензії у хворих на хронічний гепатит не вірусної етіології» (науковий керівник - проф. О.С. Хухліна, термін виконання — листопад 2010 р.)

54.Міхалєв Кирило Олексійович «Взаємозв’язок ремоделювання лівого шлуночка, функціонального стану еритроцитів, ендотелію і варіантів метаболічного синдрому при артеріальній гіпертензії з ішемічною хворобою серця та цукровим діабетом 2 типу» (науковий керівник - проф. М.Ю. Коломоєць, термін виконання — листопад 2011 р.)

55.Павлюкович Наталія Дмитрівна «Вікові особливості перебігу та диференційованого лікування хворих на ІХС з супутніми анемією та ЦД ІІ типу» (науковий керівник - проф.М.Ю. Коломоєць, термін виконання — листопад 2011 р.)

56.Рева Тетяна Василівна «Клініко-патогенетичні особливості перебігу гастроезофагеальної рефлюксної хвороби у хворих із зниженою функцією щитоподібної залози, оптимізація лікування» (науковий керівник - проф. М.Ю. Коломоєць, термін виконання — квітень 2012 р.)

57.Антонів Альона Андріївна «Функціональний стан ендотелію у хворих із поєднаним перебігом хронічного некаменевого холециститу з нейроциркуляторною дистонією та гіпертонічною хворобою» (науко­вий керівник - проф. О.С. Хухліна, термін виконання — грудень 2012 р.)

58.Корнійчук Ірина Юріївна «Патогенетичне обгрунтування застосування нанодисперсного кремензему у хворих на неалкогольну жирову хворобу печінки на фоні ожиріння» (науковий керівник - проф. О.С. Хухліна, термін виконання — листопад 2011 р.)

59. Горбатюк Ірина Борисівна «Клінічні особливості перебігу хронічного холециститу та холестерозу жовчного міхура у хворих на ішемічну хворобу серця та ожиріння, обгрунтування диференційованого ліку­вання» (науковий керівник - проф. О.С. Хухліна, термін виконання — жовтень 2013 р.)

ПЕРЕЛІК ЗАПЛАНОВАНИХ КАНДИДАТСЬКИХ ДИСЕРТАЦІЙ, ЯКІ

ВИКОНУЮТЬСЯ НА ДАНИЙ ЧАС

1. Мандрик Ольга Євгенівна «Особливості перебігу хронічного стеато­гепатиту у хворих на артеріальну гіпертензію, шляхи медикаментозної корекції» (науковий керівник - проф. О.С. Хухліна, термін виконання — березень 2014 р.)

2. Залявська Василівна. «Механізми розвитку та взаємообтяження, клінічні особливості перебігу серонегативних спондилоартритів та хронічної хвороби нирок, шляхи корекції» (науковий керівник – професор, д.мед.н. О.С. Хухліна - червень 2011р. – червень 2015 р.)

3. Дудка Тетяна Володимирівна «» (науковий керівник - проф. О.С. Хухліна, термін виконання — березень 2014 р.)

4. Танас Олена олодимирівна "Клінічні та патогенетичні особливості перебігу артеріальної гіпертензії у пацієнтів з остеоартрозом та ожирінням шляхи корекції лікування"

(науковий керівник – професор, д.мед.н. О.С. Хухліна - грудень 2012р. – листопад 2015 р.)

5. Осіїк Ігор Миколайович "Морфо-функціональний стан верхніх відділів ШКТ у хворих на негоспітальну пневмонію військовослужбовців"

(науковий керівник – професор, д.мед.н. О.С. Хухліна - грудень 2012р. – листопад 2016 р.)

6. Панчишин Володимир Васильович ""

(науковий керівник - проф. О.С. Хухліна, термін виконання — березень 2014 р.)